ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή για την κατάρτιση δήλωσης γέννησης
σε όλα τα νεογνά που γεννιούνται σε Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα(Δημόσια ή Ιδιωτικά).

 

Στα παρακάτω αρχεία  μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία δήλωσης γέννησης.

 

 Συνοπτικός Οδηγός - Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης (EL)

 Brief-Guide-Digital-Birth-Registration (ΕΝ)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα  2761 3 60137-138