Τεχνική Υπηρεσία

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Η Τεχνική Υπηρεσία ασχολείται με διάφορες δραστηριότητες όπως το προγραμματισμό και εκτέλεση των απαραίτητων έργων ανάπτυξης, συντήρησης, ανανέωσης και βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Νοσηλευτικής Μονάδας καθώς και τη προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.


Προϊστάμενος τεχν. υπηρεσίας:

Κίζιλης Αντώνιος

Τηλ: 27613 60220- 60125


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

κ. Ντέντες Θεόδωρος

Τηλ: 27613 60179