Τμήμα Οικονομικού

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27613 60172

Το Τμήμα Οικονομικού είναι υπεύθυνο για:

· Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

· Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.

· Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.

· Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία της Νοσηλευτικής Μονάδας.

· Την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού.

· Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.


Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος:

Παναγοπούλου Νικολέτα

Τηλ: 2761360172


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

κ. Ντέντες Θεόδωρος

Τηλ: 27613 60179